Kiểm tra chất lượng vỉ thuốc trong ngành dược phẩm

  • Sản phẩm chạy trên băng tải
  • Camera chụp và dùng tool classify để phân loại vỉ thuốc lỗi
  • Cơ cấu chấp hành thực hiện loại sản phẩm lỗi
viVI