Kiểm Tra Tính Nhất Quán Của Sản Phẩm

Công nghệ Cognex PatMax và các công cụ màu sắc nhận dạng thiết kế và tem bất chấp những thay đổi về hướng, góc, ánh sáng và các điều kiện khác ảnh hưởng đến hình thức bên ngoài của sản phẩm trên dây chuyền

viVI